Az Élő Magyar Líra Csarnoka szabályzata


Meghívás az Élő Magyar Líra Csarnokába


  • A Bizottság

Az Élő Magyar Líra Csarnokába történő meghívásról a KIMTE által kinevezett bizottság dönt, amely állandó feladatának tekinti a lírai értékek kutatását, azonban elfogadhat ajánlásokat intézményektől és magánszemélyektől is. A meghívás történhet a bizottság egyik tagjának, illetve a bizottság egészének nevében, de előbbi esetben is a bizottság többségének véleményét kell tükröznie.

A bizottság a KIMTE elnökségének felügyelete alatt működik, tagjai maguk is írók, költők, de nem feltétlenül a KIMTE tagjai. Mindenkori tagjainak nevét az Élő Magyar Líra Csarnokának honlapján fel kell tüntetni. A bizottság tagjainak kiválasztása, illetve a tagok utódlási mechanizmusa nem nyilvános.

A bizottság – ha szükségét érzi – tagjainak sorából elnököt választhat, aki a bizottságot különböző fórumokon képviselheti, de a többi taggal szemben megkülönböztetett jogokat nem élvez. Külön hatásköre nincs, az elnöki cím legfeljebb tiszteleti elsőbbséget jelent.

Tagjai alapvetően társadalmi feladatot látnak el, de nem látjuk annak akadályát, hogy a későbbiek folyamán egyszer a bizottsági munka munkabérrel járó teljes állás legyen.

Munkarendjét önállóan állapítja meg, arról a KIMTE elnökségét kivéve senkinek sem tartozik referálni.

A bizottság tagjai egyénileg vagy közösen bizonyos időközönként a tapasztalataikról publikációkat írnak.

A bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. Ez alól legfeljebb az képezhet kivételt, ha valamely kizárt szerző hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy a terhére rótt etikai vétséget nem követte el. Ebben az esetben panaszlevéllel fordulhat a KIMTE elnökségéhez, melynek tagjai – amennyiben a kizárt szerző érvelését elfogadják – ügyében konzultálnak a bizottsággal.

A bizottság a meghívásról egyszerű szótöbbséggel dönt.

Az Élő Magyar Líra Csarnokában a jelen és a közelmúlt legjobb magyar versei jelennek meg. A meghívás vonatkozhat személyre, illetve akár egyetlen versre is; amennyiben a bizottság úgy találja, hogy az illető szerző életművében eddig csupán egyetlen olyan alkotás található, amely az Élő Magyar Líra Csarnokában való megjelenésre méltó.

Az Élő Magyar Líra csarnokának tagjai haláluk után is a csarnok tagjai maradnak.

A meghívás egyéni kapcsolat vagy közös felmérés formájában történik, tetszőleges kommunikációs csatornán. A felkérés elfogadása esetén a szerző – vagy a meghívott vers – a legrövidebb időn belül bekerül az Élő Magyar Líra Csarnokába.

Elutasítás esetén az elutasítást a bizottság tudomásul veszi.

Felkérést minden szerző életében csak egyszer kaphat. Aki a felkérést elutasítja, az soha nem kaphat a bizottságtól újabb felkérést. Amennyiben a későbbiek folyamán a felfogását megváltoztatja, kérvényezheti a bekerülést. Ebben az esetben azonban félreérthetetlenül jeleznie kell, hogy szándékában áll belépni, nem óhajtja a tagságot még egyszer elutasítani.

Azok a szerzők, akik szeretnének az Élő Magyar Líra Csarnokába bekerülni, és úgy érzik, hogy munkásságuk valamilyen okból elkerülte a bizottság figyelmét, kérvényezhetik a bekerülést.

A kérvényeket a bizottság bírálja el, és egyszerű szótöbbséggel dönt.

Az Élő Magyar Költészet Csarnokába való bekerülést bármikor lehet kérvényezni, de ugyanazon személynek a bizottság évente csak egy kérvényét bírálja el.

Kérvényt más nevében is lehet írni, de elbírálni csak azokat a kérvényeket lehet, ahol a szóban forgó szerző félreérthetetlenül jelzi, hogy szándékában áll az Élő Magyar Költészet Csarnokába bekerülni. Ha a bizottság ilyen biztosítékkal nem rendelkezik, szabadon dönthet arról, hogy a szerzőnek küld-e meghívást.

Amennyiben a bizottság úgy találja, hogy a kérvényező szerző, vagy a kérvényezett mű az Élő Magyar Líra Csarnokába való bekerülésre még nem alkalmas, de a Magyar Parnasszus valamelyik lépcsőfokán helye volna, javasolja az oda való felvételt. Ebben az esetben természetesen a szerző dönt, hogy azt elfogadja-e.

  • Az Élő Magyar Líra csarnokába tartozó szerzők és művek

Az Élő Magyar Líra Csarnokába tartozó szerzők művei a csarnok honlapján olvashatók, ezen szerzőkkel együttműködünk, irodalmi érvényesülésüket az Egyesület minden rendelkezésre álló törvényes és etikus eszközzel segíti.

A vers szekció lehetőségeihez mérten kiadja az Élő Magyar Líra Csarnokához tartozó szerzők versesköteteit, műveiket tematikus, regionális, korosztályi vagy egyéb antológiáiban szerepelteti.

Népszerűsítjük az Élő Magyar Líra Csarnokában szereplő alkotókat és műveket minden egyéb módon is; kritikák, vitairatok, pályázatok, szavalóversenyek, internetes és egyéb kiadványok, valamint az időközben felmerülő új lehetőségek segítségével.

Irodalmi közösségi életet szervezünk a magyar nyelvterületen.

Lehetőségeinkhez mérten segítjük az ide tartozó szerzők és művek esetleges idegen nyelven történő megjelenését.

Lehetőségeinkhez mérten rendezvények szervezésével is segítjük az ide tartozó szerzők és művek népszerűsítését.

Távozás vagy kizárás az Élő Magyar Líra Csarnokából


Természetesen lehetőség van arra is, hogy az Élő Magyar Líra Csarnokából az oda meghívott és ott jelen lévő szerzők valamelyike távozzék.

Ebben az esetben az illető szerzőnek be kell jelentenie távozási szándékát, és kérnie kell törlését az Élő Magyar Líra Csarnokából. Tisztában kell lennie azonban azzal, hogy döntése egy életre szól. A szabad akaratából távozó szerző többé sohasem kerülhet vissza az Élő Magyar Líra Csarnokába. Innen nem lehet taktikai vagy egyéb megfontolásokból kilépni, és újra belépni. Ez alól csak az képezhet kivételt, ha az önként távozó szerző a távozása után legkevesebb öt esztendő múlva kérvényezi a visszafogadását. Ennek elfogadásához azonban a bizottság egyöntetű javaslatán kívül a KIMTE elnökségének egyöntetű kedvező véleménye is szükséges.

A távozni kívánó szerző műveit azonnal el kell távolítani az Élő Magyar Líra Csarnokából.

A távozás szándékát a távozónak indokolnia nem kell.

Etikai vétség miatt egyes szerzők kizárhatók, illetve egyes művek eltávolíthatók az Élő Magyar Líra Csarnokából.

Kizárást és eltávolítást vonhatnak maguk után a következők:

  • Köztörvényes bűncselekmény miatt kiszabott jogerős ítélet
  • A büntető törvénykönyv által ugyan nem szankcionált, de a hétköznapi erkölcsi érzék számára erkölcstelennek tekintett cselekedet, vagy ilyenek sorozata
  • Az Élő Magyar Líra Csarnokának erkölcsi és irodalmi eszményeivel való szembefordulás, ezek nyilvános megtagadása, elárulása
  • A magyar irodalmi és kulturális hagyományok megtagadása, elárulása, illetve a hazafiatlanság minden formája

A kizárást vagy eltávolítást kezdeményezheti a KIMTE elnöke, illetve a bizottság bármely tagja. A bizottság tagjainak egyszerű szótöbbsége szükséges hozzá.

A kizárást röviden indokolni kell, a kizárás tényét és indoklását a honlapon el kell helyezni, és tizenöt napig ott kell hagyni. A kizárt szerző műveit az Élő Magyar Líra Csarnokából huszonnégy órán belül el kell távolítani.